Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth

Американски ръст фундаментален ( бивш Американски ръст проучвателен )

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фондове от американски акции

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от американски акции
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата12.12.2008
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,50%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0353248106

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Този под-фонд цели капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции от емитенти регистрирани, със седалище или с основна дейност в САЩ.
Под-фондът  използва стил на управление, базиран на „растежа” и се стреми да инвестира в емитенти с над среден потенциал за растеж.
Инвестиционният процес се определя от сериозно проучване.

Инвестиционен екип

Фондове Пайъниър – Американски ръст фундаментален се управлява от Тим Мълренан с помощта на Андрю Ачисън . Тим е работил в сферата на инвестиционната индустрия повече от 25 години. Преди да се присъедини към Pioneer Investments той е работил като анализатор на ценни книжа за Keystone Investments, Inc. Преди това Тим е контролирал групата за кешови управленски операции в Бостънския клон на компанията. Той притежава степен по бизнес администрация от Калифорнийския университет и магистърска степен по Бизнес администрация от Бостънския университе. Андрю работи в индустрията повече от 18 години и активно управлява деривативи от 2000 г. Андрю притежава степен по Бизнес администрация от Училище по мениджмънт Кранфийлд, Англия.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд