Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income

Стратегически доход

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD EUR_Hedged
  Фондове от световни облигации

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от световни облигации
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата4.4.2003
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,00%
ISIN (kat. A, non distributed)LU0162480882

фонд се разбира един от Под-фондовете, които са част от фонда Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“, наричан за кратко „Фондът“). Pioneer Funds (Фондове „Пайъниър“) е „funds commum de placement“ с няколко различни Под-фонда (наричан самостоятелно „Под-фонд“ и заедно „Под-фондове„). Фондът се управлява от Pioneer Asset Management S.A., акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Люксембург, със седалище: 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (наричано по-нататък също и „Управляващо дружество“) преди 1 август 2003 г. е заменило Pioneer Investment Management S.A.. Управляващото дружество сключи споразумение за разпространение с УниКредит Булбанк АД, със седалище: пл. Света Неделя 7, София 1000, коeто споразумение предоставя на УниКредит Булбанк АД правата и задълженията да търгува и разпространява дяловете на Фонда в България. Комисията по Финансов Надзор („КФН“) потвърди Проспекта и Правилата за управление на 26 август 2002г. с решение No.137-Е.

Инвестиционна цел

Целта на този Под-фонд е да поддържа високо равнище на текуща доходност в средносрочен до дългосрочен период чрез инвестиране на поне 80% от активите си в дългове и свързани с тях инструменти, включително акции, свързани с ипотеки и защитени с активи. Под-фондът има гъвкавостта да инвестира в широк диапазон от емитенти и сегменти на дълговите пазари, деноминирани във всяка валута. Рискът на международния обмен може да се хеджира обратно щатски долари или евро. Под-фондът може да държи позиция във всяка нещатска валута във връзка със своите инвестиции, включително като средство за управление на съответното валутно представяне. Моля вижте Проспекта за пълната инвестиционна цел.

Инвестиционен екип

Зад Фондове Пайъниър – Стратегически приход стои подбран екип от инвестиционни специалисти и портфолио мениджъри, които имат средно повече от 20 години опит в областта на фиксираните приходи. Кенет Дж. Таубс отговаря за текущото управление на Портфолиото. Като Ръководител на  Инвестиционно управление в САЩ, Кен наблюдава дейността на екипите за Акции и Фиксирани приходи в САЩ. Той постъпва в Pioneer Investments през 1998 год. и има повече от 25 години опит в тази сфера. Кен е със степен научен бакалавър от Колеж Утика към Университета в Сиракуза и със степен магистър по бизнес администрация от университета Съфолк в Бостън.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд