Начална страница    Търсене    Контакт
  
 

Актуална НСА за единиците на под-фондовете на Pioneer Funds

*

Amundi Fund Solutions - Conservative

Pioneer Fund Solutions - Консервативен

  Регистриран в: Люксембург
EUR USD
  Фондове от световни облигации

Основни данни

Управляващо дружествоAmundi Luxembourg S.A.
Регистриран вЛюксембург
Инвестиционна целФондове от световни облигации
Инвестиционни посредници в БългарияУниKредит Булбанк АД
НСА начална дата30.10.2007
Минимален размер на първоначална инвестиция€500, $500
Минимален размер на последващите инвестиции€150, $150
Такса за покупкаmax. 5,00%
Такса за обратно изкупуване0,00%
Такса за управление
(Пълна информация за приложимите такси можете да намерите в Съответния Проспект)

1,20%
ISIN (kat. A, non distributed)LU1121647744

Този Фонд е един от Под-фондовете на Фонд чадър PIONEER FUND SOLUTIONS (Фонд Пайъниър Решения). PIONEER FUND SOLUTIONS е инвестиционно дружество от отворен вид Société d'Investissement à Capital Variable type (инвестиционно дружество с променлив капитал - "SICAV") създадено по законите на Люксембург. Акциите на Pioneer Fund Solutions се предлагат в България като финансови инструменти на стандартни фондове (UCITS) според режима на единния Европейски паспорт.

Инвестиционна цел

Този под-фонд търси нарастване на стойността на капитала в средно до дългосрочен план като инвестира в диверсифициран портфейл, който има за цел да постигне доходност като тази на акциите, но с по-малка волатилност във времето. Под-фондът инвестира предимно в отворени фондове от типа UCIs и UCITS с широк обхват на инвестиционните стратегии. Под-фондът може също така да инвестира в Акции и инструменти свързани с акции, инструменти на Паричния пазар, дългови и свързани с дългове инструмент, депозити с матуритет до 12 месеца и лихвени сертификати. Под-фондът може да инвестира до 35% от активите си в акции и до 20% вподходящи индексни сертификати върху стоки. За пълните инвестиционни цели, моля вижте в Проспекта.

Инвестиционен екип

Фонд Pioneer Fund Solutions Консервативен се управлява от екип за Мулти-активи, ръководен от  Джон О‘Тул. Джон работи в инвестиционната индустрия от 1989, а в групата Pioneer Investments той е Началник на групата за мулти-активи. Той е отговорен за управлението на портфейли в така наречените стратегии Разпределение на Активи и широк кръг от продукти в мулти-активи (фондове от фондове, индивидуални портфейли и структурирани продукти). В управлението на Под-фонда той работи с мениджъра на портфейла Пол Уебер, който е Ръководител на направлението за проучвания на фондовете и избор на инвестиционни мениджъри. Основните области покрити от Пол са стратегиите в акции в Япония, както и глобалните Стратегии за разпределение на активи.

Забележки:

Забележки:

Конкретното съдържание не тези уеб-страници не е оферта за дялове на фонд, а дава на потребителя бърза и ясна информация относно фондове и събития.

Всеки инвеститор трябва да има предвид, че инвестирането в ценните книжа по Проспекта е свързано с някои общи и бизнес рискове (валутен риск, риск от инвестиране в книжа с висока доходност, пазарен и политически риск и др.), които са разгледани по-подробно в Проспекта. Емитентът не може да гарантира приходи на нито един инвеститор; нещо повече - инвестирането в ценни книжа може да доведе до намаляването или загубата на първоначално инвестирания капитал.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията за Република България. Пълният пакет от документи можете да получите и на адрес: ул."Ал. Батенберг" No.16 А, етаж 4, София 1000, България, или в клоновете на Булбанк.

Имената на фонда, споменати на български език, представляват неговото маркетингово обозначение за фонд на територията на Република България.

Предишните резултати от дейността на Фонда нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд